Quy cvô lươngh hồ sơ thiết kế kiến trúc theo quy định mới indianmembranesociety.org

1. Hồ sơ kiến trúc là gì? Các hiểm loại hồ sơ kiến trúc

Hồ sơ thiết kế kiến trúc là thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng được tiến hành thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2020/TT-BXD thì những hiểm loại hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ là nội dung kiến thúc trong thiết kế sơ bộ ở thời đoạn report phân tích tiền khả thi

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở là nội dung kiến trúc trong thiết kế cơ sở ở thời đoạn report tìm hiểu và phân tích khả thi

- Thiết kế kiến trúc kỹ thuật là nội dung kiến trúc trong thiết kế kỹ thuật ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Thiết kế kiến trúc thời kỳ vẽ thi công là nội dung kiến trúc trong thiết kế thời kỳ vẽ thi công ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Cvô lương hồ sơ thiết kế kiến trúc ở cvô lương bước thiết kế khvô lương (nếu có) theo thông lệ quốc tế, tương ứng với cvô lương bước thiết kế xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định lúc quyết định đầu tư dự án.

2. Quy những độch hồ sơ thiết kế kiến trúc

Theo Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BXD có quy định:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm chung bạo thành phần thời kỳ vẽ và thuyết minh

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc phcửa ải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Quy chung bạoh, tỷ trọng thời kỳ vẽ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5671:2012 về nền móng tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế kiến trúc.

+ Khung tên thời kỳ vẽ phquan ải tuân thủ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5571:2012 về nền tảng tài liệu thiết kế xây dựng - thời kỳ vẽ xây dựng - khuông tên.

- Cá nhân Chịu trvô lươngh nhiệm về chuyên môn kiến trúc của tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền phcửa quan ký, đóng dấu của nhà thầu thiết kế theo quy định.

- Chủ nhiệm thiết kế được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phcửa ải đảm bảo:

+ Trực tiếp tổ chức tiến hành nhiệm vụ thiết kế, có chuyên môn và chịu đựng trgian ách nhiệm cao nhất về nội dung và quality của thiết kế kiến trúc, làm chủ cgian ác bộ môn để phối hợp, thống nhất với kiến trúc;

+ Chủ nhiệm thiết kế có thể là tác độc giả phương án kiến trúc hoặc người trực tiếp tổ chức thực hiên ý tưởng của tác độc giả

- Chủ trì thiết kế kiến trúc được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phcửa quan đảm bảo:

+ Phcửa ải đủ năng lực được giao chủ trì thiết kế kiến trúc công trình hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc, Chịu đựng trhung bạoh nhiệm về nội dung của thiết kế kiến trúc.

+ Chủ trì có thể thay thế vai trò chủ nhiệm nếu được chủ nhiệm ủy quyền.

3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao gồm những thành phần nào?

3.1. Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ

Theo Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

 Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình hình, ranh giới Khi đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mỗi link liên lạc.

- Chung bạo bạn dạng vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền công năng, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên chung bạo bạn dạng vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nọi thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với ko gian kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

Thuyết minh gồm:

- Thuyết minh cvô lương nội dung quy định

- Chung bạo lý thuyết về gicửa ải pháp kết cấu, nền móng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và quản trị vận hành, knhì thhung bạo

- Danh mục chung bạo quy chuẩn và tiêu chuẩn vận dụng

- Phụ lục những độc văn thời kỳ pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ.

3.2. Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở

Theo Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Bản vẽ gồm:

- Các độc văn bạn dạng theo quy định 

+ Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, tính chất dự án, tình hình, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mối link liên lạc.

+ Các hiểm thời kỳ vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc thể hiện: dây chuyền công năng, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên những hiểm thời kỳ vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, nội thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với ko gian kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

- Cvô lương thời kỳ vẽ gicửa quan pháp kiến trúc tích hợp với gicửa quan pháp kết cấu, nền tảng trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Thuyết minh gồm:

- Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, gicửa ải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

- Gicửa ải pháp thiết kế tổn mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những nghiệt hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực.

- Danh mục ctàn ác quy chuẩn, tiêu chuẩn ứng dụng

- Phụ lục những nghiệt văn bạn dạng pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật

Theo Điều 6, Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật:

Phquan ải thích hợp với thiết kế cơ sở được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, phquan ải làm rõ ctàn ác thông tin kỹ thuật, vật liệu, kích thước, ctàn ác tính toán cụ thể về kỹ thuật để sinh sản, xây dựng, lắp đặt.

Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, bạn dạng đồ tình trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch theo quy hoạch được phê duyệt.

- Bản vẽ tổng mặt bằng: thể hiện những hiểm hạng mục dự án đầu tư xây dựng, quy đinh rõ hạng mục xây mới, ccửa ải tạo, chỉnh trang trên cơ sở tình trạng khu đất, xác hiểm định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xác hiểm định những hiểm lối vào, lối ra và phân luồng liên lạc, những hiểm kpi kỹ thuật về diện tích khu đất tìm hiểu và phân tích, diện tích xây dựng. tỷ lệ xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất, diện tích những hiểm hạng mục, số tầng, nền móng liên lạc nội bộ, xác hiểm định ranh giới và định vị những hiểm công trình ngầm

- Các độc thời kỳ vẽ định vị công trình, mặt bằng những độc tầng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ dây chuyền và tổ chức ko gian

- Cvô lương thời kỳ vẽ minh họa: phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc, nội thiết kế bên ngoài cơ thời kỳ

- Cvô lương thời kỳ vẽ kích thước, thống kê cvô lương loại cửa, buồng thang; thống kê diện tích, chỉ định vật liệu, màu sắc kiến trúc mặt đứng, khu vệ sinh, ốp lát sàn, tên miền authoritynh mục vật liệu hoàn thiện;

- Bản vẽ công trình phụ trợ và phía ngoài nhà, hàng rào, cây xanh, sân vườn.

Thuyết minh gồm:

- Thể hiện rõ những hiểm tính toán lựa lựa chọn phương án kỹ thuật, dây chuyền công nghiệp, tính chất vật liệu làm rõ những hiểm thông số kỹ thuật mà thời kỳ vẽ ko thể hiện hết và đảm bảo đủ cơ sở để lập tổng dự toán công trình và thiết kế xây dựng.

- Các độc nội dung được quy định 

+ Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, tính chất dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, gicửa ải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

+ Giquan ải pháp thiết kế tổng mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những nghiệt hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực

+ Danh mục cvô lương quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng

+ Phụ lục cgian ác văn bạn dạng pháp luật liên quan tới tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.4. Hồ sơ thiết kế kiến trúc của thời kỳ vẽ thi công

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2020/TT- BXD quy định:

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc bạn dạng vẽ thi công phcửa quan thích hợp thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phcửa quan thể hiện cụ thể toàn bộ cvô lương thành phần của công trình, cvô lương cấu tạo với toàn diện cvô lương kích thước, vật liệu, thông số kỹ thuật kỹ thuật và ghi rõ cvô lương nội dung hướng kéo vào bạn dạng vẽ để thi công được theo thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Ctàn ác thời kỳ vẽ quy định 

+ Chi tiết cấu tạo ctàn ác bộ phân công trình

+ Chi tiết những độc phần tử công trình phụ trợ, gara, cổng hàng rào, sân vườn, tình nhânn hoa, bể nước ngầm, rãnh thoát nước, chiếu sáng phong cảnh; ốp lát hè cổ, đường dạo.

+ Thiết kế trần, chiếu sáng, trang âm, trang thiết bị gắn ktrầnm công trình.

- Thuyết minh gồm:

+ Giquan ải thích hoàn toản những nghiệt nội dung mà bạn dạng vẽ ko thể hiện được tổ chức thi công xây dựng triển knhị theo đúng thiết kế, những nghiệt hướng kéo kỹ thuật đảm bảo những nghiệt nội dung của thiết kế xây dựng triển knhị sau thiết kế cơ sở.

+ Cvô lương nội dung được quy định 

 

3.5. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế kiến trúc thời kỳ vẽ thi công quy định tại Điều 7 Thông tư này được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Bản vẽ tình trạng, mặt bằng vị trí ko gian thiết kế thiết kế bên trong, sơ đồ phân tích mối quan hệ với những nghiệt ko gian tính năng khđộc ác.

+ Cthâm hiểm mặt bằng, mặt đứng triển knhị, lát sàn, sắp xếp thiết kế bên trong, sắp xếp thiết bị điện

+ Chi tiết những hiểm mẫu đồ đoàn thiết kế bên trong, trang thiết bị

+ Các hiểm thời kỳ vẽ phối cảnh minh họa

- Thuyết minh gồm: tên miền authoritynh mục và thống kê thiết bị, quy định vật liệu, hướng kéo nhà thầu thi công xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật BH, gia hạn.

3.6. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc phong cảnh

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc phong cảnh được lập riêng, ko thuộc thành phần hồ sơ thiết kế xây dựng, được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Hiện trạng phong cảnh, mặt bằng, mặt đứng, sắp xếp thiết kế bên ngoài, sân vườn.

+ Cđộc ác cụ thể kiến trúc, loại cây xanh, ý trung nhânn cây, tiểu cảnh, đồ thiết kế bên ngoài, lối đi, hồ nước, chỉ định vật liệu liên quan tới thiết kế.

+ Chỉ định hoàn thiện trang trí thiết kế bên ngoài, sân vườn, thống kê, chỉ định thông số kỹ thuật kỹ thuật những hiểm thiết bị lắp đặt.

+ Cđộc ác bạn dạng vẽ phối cảnh tổng sân vườn, cụ thể, điểm nhấn, tiểu cảnh.

- Thuyết minh gồm: tên miền authoritynh mục và thống kế vật liệu, cây xanh, những nghiệt thiết bị, hướng kéo nhà thầu thi công xây dựng tiến hành theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật Bảo Hành, gia hạn.

Liên kết nội bộ

3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Thế Giới